اندازه گيري با ابزار دقيق

اندازه گيري با ابزار دقيق


Warning: Illegal string offset 'thumbnail_blog_top' in /home/carfixtehran/public_html/wp-content/themes/faramozesh/single.php on line 56

اندازه گيري با ابزار دقيق

يكي از ابزارهاي دقيق در اندازه گيري كوليس است، كوليس ابزاري است كه ما مي توانيم اندازه تا ۱ ميليمتر را با آن اندازه گيري كنيم .

كوليس تشكيل شده است از يك خط كش اصلي كه روي آن تقسيم بندي انجام شده كه مي توانند به صورت ميليمتري يا اينچ باشد .

دوم، فك ثابت كوليس ميباشد، سوم، فك متحرك كوليس، چهارم، شاخكهاي داخل سنج است، پنجم، شاخك عمق سنج است، ششم يكسري اندازه گيري روي فك متحرك كوليس است كه به آن ورنيه مي گويند.

اندازه گيري با ابزار دقيق

اولين تفاوت كوليس ها در طول خط كش آنها مي باشد، دومين تفاوت در دقت اندازه گيري آنها مي باشد كه با هم فرق مي كند و از نظر دقت اندازه گيري به سه دسته تقسيم مي شوند:

  • کولیس ۰٫۱
  • کولیس ۰٫۰۵
  • کولیس ۰٫۰۲

نکته: دقت داشته باشید که کولیس۰٫۰۲ دقتش از بقيه بيشتر مي باشد.

در مطالب گذشته گفتيم كه روي فك متحرك كوليس اندازه گيري وجود دارد كه به آن ورنيه گفته مي شود، زمانيكه ما فك ثابت و متحرك كوليس را كاملاً جمع مي كنيم، …. ورنيه كوليس كاملاً مقابل صفر خط كش كوليس قرار مي گيرد.ي با ابزار دقيق

کوليس ۰٫۱

درتقسيم بندي ورنيه به اين شكل است كه ۹ ميليمتر از تقسيمات خط كش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي كرده است . در نتيجه فاصله هر يك از تقسيمات ورنيه، ۰٫۹ ميليمتر مي شود و اختلافات اندازه اولين تقسيم ورنيه با خط كش  ۰٫۱ ميليمتر مي شود .

در برخي از كوليس هاي  ۰٫۱ براي اينكه خواندن آنها راحتتر باشد، بدين صورت عمل مي كند كه ۱۹ قسمت از تقسيمات خط كش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مي كنند.

در اين حالت فاصله هر دو خط، خط كش با يك خط ورنيه ۰٫۱ ميليمتر اختلاف پيدا مي كنند.

 كوليس ۰٫۰۵

تقسيم بندي ورنيه بدين شكل است كه ۱۰ ميلیمتر از تقسيمات خط كش به ۲۰ قسمت مساوي روي، ورنيه تقسيم بندي مي شود، در نتيجه فاصله هر يك از تقسيمات ورينه ۰٫۹۵ میلیمتر می شود و اختلاف اندازه اولين خط، خط كش با اولين خط ورنيه مي شود ۰٫۰۵ میلیمتر که به ان کولیس ۰٫۰۵ می گويند.

 حال براي اينكه خواندن اين كوليس راحتتر باشد، ۳۹ قسمت از تقسيمات خط كش را به ۲۰ قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مي كنند، در نتيجه باز هم فاصله هر دو تقسيم از تقسيم خط كش با يك تقسيم ورنيه، اختلافشان برابر ۰٫۰۵ میلیمتر می شود.

 كوليس  ۰٫۰۲

تقسيم بندي ورنيه بدين شكل است كه هر ۴۹ قسمت از تقسيمات خط كش به ۵۰ قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي شده است.

در نتيجه فاصله هر يك از تقسيمات روي ورنيه مي شود ۰٫۹۸ ميليمتر و اختلاف اندازه اولين خط ورنيه با اولين خط، خط كش مي شود ۰٫۰۲ ميليمتر كه به آن كوليس  ۰٫۰۲ می گویند.

طرز خواندن كوليس:

فرض كنيم كه ما قطعه اي را با كوليس اندازه گرفتيم، در اين زمان فك هاي ثابت و متحرک از هم باز مي شود، و اين بازشدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسيم بندي و در نيمه روي خط كش حركت ميكند و در محلي قرار مي گيرد.

اندازه اي كه گرفته ميشود از دو بخش تشكيل مي شود، يك بخش اندازه اصلي است و دوم مقدار ريزتر آن اندازه است و وقتي ما اين دو اندازه ر ا با هم جمع كنيم مقدار اصلي قطعه ما به دست مي آيد.

براي خواندن اندازه ما به صفر ورنيه توجه مي كنيم، اولين عدد در سمت چپ عضو ورنيه قرار بگيرد مي شود اندازه اصلي قطعه ما .

براي خواندن خورده آن براي اينكه بفهميم كه چقدر از دو ميليمتر بيشتر در قسمت سمت راست صفر و رنيه توجه مي كنيم كه كدام اندازه ورنيه با اندازه خط كش درست مقابل هم قرار گرفته اند،مثلاً اگر شماره چهار باشد آن را ضربدر دقت كوليس مي كنيم یعنی از ۰٫۱ که می شود و ۰٫۴ با عدد اصلی باشدجمع می کنیم درنتیجه اندازه کلی ۲٫۴ میلیمتر می شود.

اندازه گيري با ابزار دقيقECU,ECU

ابزار اندازه گیری

يكي ديگر از ابزارهاي دقيق ميكرومتر مي باشد، كه درانواع مختلف ساخته مي شود، به اين شكل كه ما ميكرومتر خارج سنج داريم كه مي تواند سطح خارجي اجسام را اندازه بگيرد و ميكرومتر داخل منبع كه سطح داخلي اجسام را ندازه گيري مي كند.

ميكرومتر نيز از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است ، كه عبارتند از :

فك ثابت ميكرومتر – فك متحرك ميكرومتر – استوانه مدرج و يا همان خط كش ميكرومتر، پوسته مدرج يا ورنيه ميكرومتر كماني كه براي گرفتن ميكرومتر از آن استفاده مي شود . در قسمت انتهايي ميكرومتر يك جغجغه است و اهرمي كه در موقع اندازه گيري، قفل مي شود.

طرز كار با ميكرومتر:

در ميكرومتر هم مانند كوليس اندازه مي تواند اينچ يا ميليمتر باشد، اندازه طول خط كش ميكرومتر به صورت ۲۵ ميليمتر، ۲۵ ميليمتر مي باشد، يعني اينكه ما يك نوع ميكرومتر داريم كه از مقدار صفر تا ۲۵ ميليمتر را اندازه مي گيرد و باز ميكرومتري داريم كه از ۲۵ تا ۵۰ ميلیمتر را اندازه مي گيرد.

طرز خواندن ميكرومتر:

اگر به خط كش ميكرومتر توجه شود ديده مي شود كه داراي يك خط افقي است، يكسري تقسيم بندي بالاي خط افق است ، و يكسري زير خط افق است.

تقسيم بندي كه بالاي خط افق است فاصله بين آنها يك ميليمتر است، و تقسيم بندي كه زير خط افق است فاصله بين آنها نيم ميليمتر مي باشد.

استوانه مدرج وجود دارد كه روي خط كش اصلي ما حركت مي كند، معمولاً ميكرومترها با دقت ۰٫۰۱  ميليمتري ساخته ميشوند. اگر دقت كنيم، مي بينيم كه روي ورنيه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوي تقسيم بندي شده است.

اندازه گيري با ابزار دقيق

حال فرض مي كنيم قطعه اي را اندازه گيري كرديم و مي خواهيم اندازه آن را بخوانيم، براي خواندن ميكرومتر بدين صورت عمل مي كنيم كه به آخرين خط، خط كش كه از زير ورنيه مشخص است، دقت مي كنيم.

اين اندازه اندازه اصلي ما است . براي بدست آوردن مقدار خورده آن، توجه ميكنيم كه كدام خط ورنيه رو به روي خط ، خط كش به صورت كامل قرار گرفته است.

نكته: در حين استفاده از ميكرومتر به نكاتي مي بايست توجه كرد:

در زمان خواندن ميكرومتر مي بايست درست مقابل چشمان قرار بدهيم. در زمانيكه ما قطعه اي را در بين دو فك متحرك و ثابت قرار مي دهيم، و اندازه مي گيريم بوسيله دست استوانه مدرج را مي چرخانيم تا با قطعه كار، تماس پيدا بكند، و وقتي تماس پيدا كرد، بقيه كار را با جغجغه انجام مي دهيم.

 

مطالب مرتبط  آموزش تخصصی برق خودرو

امیدوارم از این مقاله استفاده لازم را برده باشید. از دیگر مطالب سایت نیز دیدن فرمایید.

 

کلمات کلیدی سئو سایت: ECU مغز خودروهای انژکتوری,آموزشگاه تعمیر خودرو و برق خودرو,تعمیرات ECU,ECU

carfixtehran

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: